Projekty unijne

POIR 1.3.1

pacode sp. z o.o.

Projekt B+R, POIR: 1.3.1 : Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego narzędzia usprawniającego tworzenie dokumentacji medycznej dla lekarzy różnych specjalizacji o rozszerzonych możliwościach tłumaczenia utworzonych tekstów przystosowanego do integracji z istniejącymi systemami HIS (hospital information system) oraz RIS (radiology information system).

Wartość projektu
1 100 000 PLN
Wkład Funduszy Europejskich
880 000 PLN

PACODE Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Przygotowanie do internacjonalizacji przedsiębiorstwa PACODE Sp. z o.o. na nowe rynki zagraniczne” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

Nazwa Beneficjenta: PACODE Sp. z o.o

Nazwa projektu: „Przygotowanie do internacjonalizacji przedsiębiorstwa PACODE Sp. z o.o. na nowe rynki zagraniczne”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wprowadzenie produktów na rynki: niemiecki, brytyjski i amerykański.

Planowane efekty: Zwiększenie świadomości marki upmedic na rynkach zagranicznych, wzrost sprzedaży i konkurencyjności.

Wydatki ogółem
669 891 PLN
Wydatki kwalifikowane
591 100 PLN
Dofinansowanie projektu z UE
502 435 PLN
eu-projects-overview-logos-alt